Elin Hywel

Gweithiwr Cydlynu Cymunedol / Community Coordination Worker.
Pwllheli.

 

I mi, annibyniaeth yw sut fyddai’n newid dyfodol fy mhlant er gwell. Dyma ein cyfle ni, ein newid ni i’w wneud. Mi fydd fy Nghymru i yn Gymru cyfartal, Cymru teg, lle mae pob aelod o’n cymdeithas yn cael ei gwerthfawrogi ac mae cyfle go iawn i benderfynu sut y byddwn ni yn ddewis byw.

Fel Cymry sy’n byw ac yn adeiladu ein dyfodol yng Nghymru, nid oes gennym bwer i ddylanwadu ar newid yn ein cymdeithas. Nid oes gan ein hunaniaeth Cymreig unrhyw fynegiant o fewn strwythur democratiaeth Prydain. Os dwi’n gweiddi gyda’n llais Cymreig am ddyfodol Cymreig i’m plant, yng Nghymru, dwi ddim am gael fy nghlywed. A wyddoch chi, does dim ots a ydych chi i gyd yn gweiddi gyda mi. #CofiwchDryweryn. Prif amcan y mwyafrif o’r rhai sy’n ein cynrychioli yn ein Senedd yw cynnal a chadw’r wladwriaeth Brydeinig, hyd yn oed os yw’r wladwriaeth honno’n gweithio yn erbyn ein buddianau gorau.

Mewn Cymru annibynnol rwy’n poeni llai am ddyfodol fy mhlant oherwydd bydd gennym hunanbenderfyniaeth go iawn – ac mae hynny’n anhygoel! Mae’n golygu y gallwn adeiladu cymdeithas lle bydd cydraddoldeb a chyfle yn wirionedd. Mae gen i hyder yn ein pobl i wneud ein dewisiadau ein hunain.

 

For me, independence is how I’m going to change my children’s future for the better. It’s our opportunity, our change to make. I want an equal Wales, a fair Wales, where every member of our society is valued and we have a real chance to determine how we chose to live.

As self identifying Welsh people living and building our futures in Wales, we have no power to influence change in our society. Our shared identity as people of Wales has no expression within the structure of British democracy. If I’m shouting with a Welsh voice for a Welsh future for my children, in Wales, I’m not going to be heard. And you know, it doesn’t matter if you’re all shouting with me. #CofiwchDryweryn The majority of those representing us in our own Senedd’s primary objective is the maintenance of the British state, even if that state is working against our best interest.

In an independant Wales I’m less worried for my children’s futures because we will have real self determination – and that’s amazing! It means that we can build a society that will make equality and opportunity a reality. I trust our people to make our own choices.